Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
product
Filtruj według kategorii

1. Postanowienia ogólne.

 • 1.1.  Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu jest Tomasz Bonar prowadzący jednoosobową
  działalność gospodarczą pod firmą „TENNISPLANET POLSKA TOMASZ BONAR” z siedzibą w Łodzi przy ul
  Książka 61, 91-529 Łódź; NIP: 7262637222; REGON: 101064542, adres do korespondencji elektronicznej:
  sklep@tygertenis.pl, tel. 882 077 770 lub 882 193 791.
 • 1.2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018
  r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn.
  zmian.) a ponadto zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej
  „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-
  content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 • 1.3.  Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich
  definicją zawartą w Regulaminie Serwisu, dostępnego na stronach Sklepu Internetowego.
 • 1.4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
  podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z
  zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie
  wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce
  prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
  Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych
  osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z
  Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do
  zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;
  (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych
  osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania
  uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 • 1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego
  dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1)
  przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
  przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
  niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie
  bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem
  oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub
  organizacyjnych.
 • 1.6.  Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób
  fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i
  organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te
  są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające
  pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • 1.7.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach i ich zachowaniu w następujący sposób
 • 1.7.1.  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
 • 1.7.2.  poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 

2.  Podstawy przetwarzania danych

 • 2.1   Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w
  jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest
  niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie
  osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • 2.2.      Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z
  podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych
  Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki
  prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

3. Cel i zakres zbierania danych

 • 3.1.  Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora
  wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym.
  3.2.  Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na
  następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. 

Adres poczty elektronicznej

 

Newsletter

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201).Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 • 3.3.  Administrator przetwarza następujące dane osobowe: (1) Adres korespondencji elektronicznej; (2) Imię; (3)
  Nazwisko; (4) Adres zamieszkania tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwa; (5) Numer
  telefonu;
 • 3.4.    W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, Administrator
  przetwarza ponadto następujące dane osobowe: (1) Nazwę firmy; (2) NIP; (3) Adres prowadzenia działalności
  gospodarczej (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwa). 

4. Informacje w formularzach.

 • 4.1.  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę.
 • 4.2.  Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • 4.3.  Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy.
 • 4.4.  Dane podane w formularzach mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora
  Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • 4.5.  Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu
  zawarcia Umowy Sprzedaży, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, w
  celu skorzystania z subskrypcji Newslettera.
 • 4.6. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży
  konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca
  oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich
  podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
  technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób,
  których dane dotyczą.
 • 4.7. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w
  polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to
  niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego
  zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane
  przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
 • 4.8. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom
  lub kategoriom odbiorców:
 • 4.8.1.  przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
  Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi
  realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu
  Klientowi;
 • 4.8.2.   podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który
  korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator
  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w
  Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej
  przez Klienta;
 • 4.8.3.      dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
  organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu
  Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy
  oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i
  hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
  Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
  działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu
  przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 • 4.8.4.      dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
  księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) –
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie
  jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych
  zgodnego z niniejszą polityką prywatności.[JC1]
Wybierz pola, które mają być pokazane. Inne będą ukryte. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność.
 • Zdjęcie
 • SKU
 • Ocena
 • Cena
 • Stock
 • Dostępność
 • Zakup
 • Opis
 • Dodatkowe informacje
Zamknij

Napisz do nas!